Black Box Horeca : Belgian Restaurants Association doet een enquête op het terrein

1 maand voor de verplichte activatie van de « Black Box » voor 25.000 restaurants in België, toont de enquête van Belgian Restaurants Association aan dat de sector de « Black Box voor de horeca » nog niet heeft verteerd. De verplichting om deze fiscale spion te installeren komt nochtans heel dichtbij.

Op haar jaarlijks congres in Brussel, deze maandag 30 november 2015, onthult de vereniging voor belgische restauranthouders, de resultaten van haar enquête, gevoerd bij 1080 restauranthouders in België.

Deze enquête zet volgende zaken in de kijker

 1. Op 1080 respondenten zijn er 1033 (96 %) die de regel van de 10 % consumptie van voeding ter plaatse halen of overschrijden en bijgevolg aan de verplichting tot installatie van de Black Box onderworpen zijn.
 2. Onder hen heeft 13 % geen personeel in dienst, 51 % stelt tussen 1 en 5 personeelsleden te werk, 18 % tussen 6 en 10, 9 % tussen 11 en 20, 5 % meer dan 20.  Het merendeel zijn dus kleine ondernemingen (69 % tussen 1 en 10 loontrekkenden).
 3. 89 % van hen heeft zich geregistreerd bij FOD Economie, als horecazaak die is verplicht om de geregistreerde kassa met fiscale module te installeren.
 4. Onder hen:
  1. Diende 32 % de kassa te activeren voor 30 juni 2015
  2. Diende 18 % de kassa te activeren voor 30 september 2015
  3. Dient 50 % de kassa te activeren voor 31 december 2015
 5. Bestelling: van diegenen die zich reeds registreerden heeft slechts 59% de geregistreerde kassa met fiscale module al besteld. 41% heeft de bestelling nog niet geplaatst! In Vlaanderen deed 30% nog geen bestelling, in Wallonië en Brussel loopt dit op tot 57%.
 6. Levering: van die betrokkenen die zich registreerden en hun kassasysteem reeds bestelden, werd slechts 55% effectief beleverd. In verhouding tot de grotere groep van iedereen die onder de 10% regel valt, is dit slechts 33%. En toch blijven er maar 38 dagen over voor de deadline van 1/1/2016.
 7. Installatie: van diegene die reeds werden beleverd, heeft 72% de kassa ook effectief geïnstalleerd, 27 % wacht af … Toch mag ook de tijd voor opleiding van het personeel niet worden over het hoofd gezien, zelfs in een niet-geactiveerde configuratie.
 8. Activatie: slechts 19% van de restaurants die de kassa moeten in dienst stellen hebben deze op vandaag effectief geactiveerd. In theorie, volgens de respondenten van onze enquête, moest 32% deze nochtans activeren voor 30 juni, 18% voor 30 september en 50% voor 31 december 2015. Theoretisch zou dus al de helft van de restaurants geactiveerd zijn maar in realiteit is dat minder dan 20%. Toch blijft het een feit dat de controles en sancties worden aangekondigd vanaf 1/1/2016.
 9. 25% van de restaurants die hun kassa hebben geactiveerd kenden hierbij technische problemen; 26% had problemen met het toepassen van de vereiste reglementering; 23% had problemen met de vorming van het personeel.
 10. 28 % zegt een tekort aan informatie te hebben, zowel technisch als praktisch.
 11. Compensatiemaatregelen (verminderde sociale bijdrage van 500 €/werknemer/trimester voor 5 loontrekkenden): slechts 36 % van de betrokken werkgevers maken hier gebruik van of plannen dat te doen. Motivatie om hier niet op in te gaan voor de andere 64%  is: het verplichte prikkloksysteem dat als voorwaarde is gekoppeld aan deze verminderde bijdrage. Dit wordt als te ‘zwaar’, onpraktisch en discriminerend beschouwd.
 12. Kennis van de maatregelen van het Horecaplan (goedkopere overuren, flexi-jobs, etc.):
  1. 9 % kent de maatregelen
  2. 40 % kent ze gedeeltelijk
  3. 51 % ken ze nauwelijks of niet
 13. Oordeel over de  maatregelen van het Horecaplan:
  1. 11 % beschouwt ze als toereikend
  2. 29 % beschouwt ze als eerder ontoereikend
  3. 61 % beschouwt ze als absoluut ontoereikend

Download de resultaten van de enquête

De flexi-jobs en de netto overuren

Voor Belgian Restaurants Association, is de introductie van de «Flexi-jobs» en de «Extra netto overuren» in de horeca een zeer goeie zaak.

Wij waren vragende partij voor deze maatregelen.

Ze zijn noodzakelijk om restaurants in staat te stellen de Black Box te integreren in de werkomgeving tegen 01/01/2016.

Zonder deze voordeligere 360 extra uren en de mogelijkheid tot het inzetten van de flexi-arbeid, zouden de restaurants onvermijdelijk failliet gaan.

Wij juichen dit toe. Het creëren van deze opties om aan een aanvaardbare kost en op een legale manier personeel in te zetten is een troef.

Toch blijven wij ongerust over de kost van de eerste 38 werkuren, die onderworpen blijven aan zeer hoge sociale lasten, ronduit ondraagbaar voor de sector.

Wij betreuren dat de flexi-arbeid niet wordt toegestaan voor het vaste personeel van onze restaurants. Zij zijn best geplaatst om deze uren in te vullen, daar zij het huis kennen.

 • Wetende dat de wet voorziet dat verschillende juridische entiteiten van eenzelfde groep of technische uitbatingsvorm andere werknemers zijn, zullen de restaurants ertoe worden aangezet om hun activiteiten in verschillende entiteiten onder te brengen.
 • Het zou eenvoudiger zijn de flexi-uren toe te laten in het restaurant waar de werknemer reeds een vast voltijds contract heeft.
 • Of, nog eenvoudiger, het aantal goedkopere overuren op te trekken naar 600 uur per jaar, hetzij 2 uur per werkdag.

Wij wachten nog op een oplossing voor de studenten (50 dagen om te zetten naar  400 uren)

 

Steven Rosseel, Secretaris Generaal van Belgian Restaurants Association, trekt hieruit volgende conclusies:

« Onder de betrokken restaurants, stellen wij een enomre vertraging vast rond de bestellingen van de geregistreerde kassasystemen. De geruchten en foutieve informatie liggen aan de basis van deze vertraagde opstart ... Dit fenomeen cumuleert zich met vertraagde leveringen, wat alleen maar erger wordt wanneer de 40% restaurateurs die laks reageren, in laatste instantie hun bestelling zullen plaatsen.

B.R.A. vraagt aan de overheid een duidelijke communicatie en dit zo snel mogelijk: wie is er definitief betrokken partij ? Verder vraagt B.R.A. soepelheid in de controles voor zij die hun kassa voor 31/12/2015 hebben besteld maar niet worden beleverd in de eerste weken van 2016.

Tenslotte, de compensatiemaatregelen ter reductie van de sociale lasten op loon dienen effectief in werking te worden gesteld, en dit niet alleen voor extra’s en tijdelijk personeel, maar ook voor de vaste personeelsleden»