B.R.A. beveelt fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten aan om horeca-sector te stimuleren

Eerder schouderklopjes dan stokslagen! De B.R.A. vraagt een werkelijk en geloofwaardig heroplevingsplan voor de restaurants in België, en dan wel met een aanmoediging: algemene fiscale aftrekbaarheid, zowel voor zelfstandigen als voor particulieren. Laten we de markt eerder met incentives harmoniseren dan met controles! Deze economisch onmisbare sector heeft positieve vooruitzichten nodig!

Bepaalde horeca federaties pleiten nog steeds voor het behoud van zwartwerk of kondigen economisch onheil aan wegens de invoering van de black box. Van zijn kant promoot de Belgian Restaurants Association een proactieve aanpak van de toekomst en een win-win-win herstelplan ten voordele van de restaurants, de privé- en beroepsgebruikers en de staatsfinanciën, aan de hand van een bredere fiscale aftrekbaarheid van de restaurantkosten, zowel voor zelfstandigen als voor particulieren.

Een innoverend en realistisch plan dat bovendien gemakkelijk uit te voeren en onmiddellijk rendabel is

Sinds 2009 sukkelen de achtereenvolgende federale regeringen moeizaam vooruit met de invoering van een kasregister met fiscaal module – de zogenaamde black box – bij horeca inrichtingen. Al wie dit dossier met de nodige eerlijkheid en helderheid inkijkt, komt al gauw tot de dubbele conclusie dat niemand een stap zal terugzetten en dat wij nu, middenin het proces, wegzinken in een bijzonder onevenwichtige situatie. De door de FOD in 2016 uitgevoerde controles leveren overduidelijke cijfers: meer dan 60% van de restaurants heeft de black box niet geactiveerd. Ofwel hebben ze de nodige apparatuur niet eens aangeschaft, ofwel – en dat is vaker het geval – werd het toestel gewoon niet in gebruik genomen, zonder dat de FOD dit op afstand kon controleren.

Erger nog: tussen de gewesten van het land zijn verschillen ontstaan. Vlaanderen leeft het systeem beter na dan Wallonië of Brussel. Nu is het zo dat in de laatste twee gewesten, de horeca federaties ondanks alles vergeefs blijven beweren dat “het kasregister illegaal is”. Ze raden hun leden af het systeem te activeren en verschuilen zich achter een zogezegd ‘juridisch schild’ waarmee ze hun leden misleiden. Alle politieke beleidsmensen, ongeacht hun partij, die wij over dit vraagstuk hebben aangesproken, stellen met klem dat in dit dossier, het speelkwartier nu echt voorbij is!

Een aantal cijfers, ter herinnering: sinds de maand juli 2016 werden 3.500 controles uitgevoerd en 68% overtredingen vastgesteld. De boetes liepen samen op tot 3.667.000 euro. Dura lex, sed lex. De Belgian Restaurants Association stelt vandaag duidelijk de vraag: verbinden deze gewestelijke federaties zich ertoe de boetes van de restaurants in overtreding te betalen, wanneer het fiscale bestuur of de rechtbanken het ‘juridisch schild’ gewoonweg van tafel zullen hebben geveegd?

Op 19 december 2016 stelde mevrouw Sybille de Coster-Bauchau als MR federale volksvertegenwoordiger en dus lid van de regeringsmeerderheid, een parlementaire vraag waarin ze duidelijk op een marktverstoring wees die te wijten is aan oneerlijke concurrentie door de activering van de black box: de goede leerlingen worden vandaag economisch gestraft omdat ze hogere lasten betalen en hun prijzen niet kunnen afstemmen op de tarieven van diegenen die nog steeds gedeeltelijk zwartwerken. Minister van financiën Johan Van Overtveldt nam in zijn antwoord geen blad voor de mond: “De FOD Financiën moet erop toezien dat de wet wordt nageleefd, zodat de spelregels voor iedereen dezelfde zijn.”

Het is dan ook de plicht van de Belgian Restaurants Association om alle restaurantuitbaters van het land ervan te informeren dat de wet van kracht is, dat de controles zullen toenemen en dat de boetes geen lachertje zijn (1.500 € bij de eerste vastgestelde overtreding, 3.000 € bij de tweede en 5.000 € bij de derde). Als verantwoordelijke beroepsvereniging geven we onze leden duidelijk groot gelijk als ze de wet naleven en hun kasregister met fiscaal module hebben geactiveerd.”

En aan degenen die zich – terecht – zorgen maken om de huidige oneerlijke concurrentie, antwoorden wij dat iedereen zich aan de nieuwe wetgeving zal moeten onderwerpen, goedschiks of kwaadschiks.

In deze wortel- en stokbenadering smaken wij, als koks, vooral de wortel van de fiscale aftrekbaarheid! En wij komen met nieuwe voorstellen, om de officiële vraag nieuw leven in te blazen!

Think positive and out-of-the-(black)-box

Dit herstelplan berust eenvoudig op een veralgemening en een versterking van de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten.

De B.R.A. heeft studies verricht. Daaruit blijkt dat een dergelijk economisch herstelplan voor restaurants onmiddellijk de concurrentie zou gezond maken, het verbruik in restaurants zou doen toenemen – en bijgevolg ook hun economische levensvatbaarheid – en ten slotte de sociale en fiscale inkomsten van de Staat zou verhogen.

Het zou volstaan dat de belastingadministratie een circulaire uitstuurt met daarin de duidelijke vermelding dat alleen uitgaven gestaafd door een kasticket uit een kasregister met fiscaal module voortaan als aftrekbare kosten zullen worden aanvaard. Dan zullen alle restaurants in het land onmiddellijk hun kasregister activeren (omdat de klanten erom vragen) en de oneerlijke concurrentie zal meteen voltooid verleden tijd worden. Bovendien zullen ook de sociale en fiscale inkomsten van de Staat gaan stijgen. Dit allemaal zonder afmattende controles op het terrein. De wortel eerder dan de stok, dus!

Zakenlunches aanmoedigen

Vandaag kunnen zelfstandigen en ondernemingen hun restaurantkosten ter hoogte van 69% als beroepskosten inbrengen. Waartoe dient deze arbitraire beperking tot 69%? Het zou volstaan te beslissen dat deze uitgaven voortaan 100% aftrekbaar zijn. Dit zou een stimulerend effect hebben op de sector en ook de economische groei in België bevorderen. Wij verwijzen naar een zeer grote onderneming die in het raam van ‘cost cutting’-maatregelen had beslist zakenlunches te verbieden: na drie maanden werd de maatregel ingetrokken omdat de verkoop op instorten stond! Wij weten maar al te goed dat een maaltijd in een restaurant een tijd van creativiteit, gezelligheid, inspiratie en gedachtewisseling is, kortom alle ingrediënten van nieuwe business!

De vraag is welke budgettaire impact deze verhoogde aftrekbaarheid zou kunnen hebben. Een positieve weerslag, in feite, voor zover het ganse proces transparant blijft! Als we er van uitgaan dat op 100 € die in een restaurant worden uitgegeven, 36 € onmiddellijk terugkeren naar de Staat onder vorm van btw, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen, dan is het duidelijk dat 100% aftrekbaarheid van de uitgave bij een vennootschapsbelasting van 25 of 33% in elk geval onder de bovenvermelde 36% blijft! En dan houden we nog een rekening met het stimulerend effect!

Met een verhoging van de aftrekbaarheid zou de regering per slot van rekening meer inkomsten genereren en tegelijk banen creëren (of officieel maken). Bovendien zouden de inkomsten van btw, bedrijfsvoorheffing en RSZ onmiddellijk tijdens het lopende begrotingsjaar worden geïnd, terwijl de budgettaire impact van afgetrokken beroepskosten slechts een jaar later zou worden verrekend.

Aftrekbaarheid van de restaurantkosten ook voor particulieren

Sommige landen hebben al ingezien dat wanneer ook particulieren restaurantkosten fiscaal kunnen aftrekken, iedereen daar binnen bepaalde perken voordeel uithaalt: de overheidsfinanciën, de levensvatbaarheid van restaurants en het sociale leven van de burgers.

De Belgian Restaurants Association heeft deze scenario’s onderzocht aan de hand van een werkhypothese dat voor particulieren 20% aftrekbaarheid van de restaurantkosten voorziet, met een maximum van 5000 €/jaar, wat neerkomt op max. 1000 € afgetrokken uitgaven per jaar en per belastingplichtige.

Uit de analyse van de B.R.A. blijkt, tegen het marginaal gemiddeld belastingtarief van de personenbelasting en rekening houdend met de werkelijke restaurant-uitgaven van gezinnen, dat deze maatregel 40 miljoen euro aan de Schatkist zou opleveren (578 miljoen euro inkomsten en 536 miljoen euro gederfde inkomsten, op jaarbasis). Dienen hier te worden bijgerekend: de positieve gevolgen voor de werkgelegenheid, het sociale welzijn en het leven in onze steden en gemeenten!

Eenvoudige maatregelen met een directe impact

De Belgian Restaurants Association vraagt de regering om:

  • de aftrekbaarheid van restaurantkosten voor zelfstandigen en ondernemingen op 100% te brengen vanaf 01/01/2017 (boekjaar 2018);
  • te eisen dat zulke uitgaven zouden worden bewezen door een kasticket dat geldig door een kasregister met fiscaal module werd afgedrukt;
  • in overleg met alle betrokken verantwoordelijken na te denken over een uitbreiding van de aftrekbaarheid van restaurantkosten voor particuliere belastingplichtigen vanaf 01/01/2018.

Bovendien vraagt de Belgian Restaurants Association nog steeds dat de inrichtingen die hun kasregister met fiscaal module hebben geactiveerd, zouden kunnen genieten van:

  • een administratieve vereenvoudiging voor de reeds verkregen compensatiemaatregelen (flexi-jobs, netto overuren);
  • een versterking van de maatregelen om de levensvatbaarheid van de sector te garanderen: van 5 naar 10 werkkrachten voor RSZ-kortingen van 500/800 € per kwartaal, een btw-tarief dat gelijkloopt met het gemiddelde van de buurlanden, en soepelere regels bij het beheer van de werktijden.

De Belgian Restaurants Association beweert en bewijst dat het mogelijk en noodzakelijk is de voorwaarden van een duurzaam economisch herstel voor en door de restaurants tot stand te brengen. Dit redt bovendien de Belgische gastronomie en de sociale gezelligheid die de hoogkwalitatieve restaurants aan de ganse bevolking te bieden hebben!