Eenheidsstatuut: Wat zijn de ontslagregels vanaf 1 januari 2014?

Nieuwe identieke opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden zullen van toepassing worden voor elke beëindiging van een overeenkomst betekend vanaf 1 januari 2014. In deze Infoflash onderzoeken we de belangrijkste regels m.b.t. ontslag door de werkgever. De regels m.b.t. ontslag door de werknemer worden in een volgende Infoflash behandeld.

Opgelet! De onderstaande regels kaderen in de eenmaking van het statuut arbeiders - bedienden (het 'eenheidsstatuut'). Deze nieuwe bepalingen zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in de vorm van een wettekst. Ze zijn vervat in een wetsontwerp waaraan nog wijzigingen kunnen gebeuren.

Wat zijn de nieuwe opzeggingstermijnen? 

De nieuwe opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werkgever worden uitgedrukt in weken (en niet langer in maanden of dagen) en worden op de volgende manier samengesteld:

Anciënniteit

Termijn

Anciënniteit

Termijn

Anciënniteit

Termijn

0 - <3 maanden

2 weken

6 - <7 jaar

21 weken

18 - <19 jaar

57 weken

3 - <6 maanden

4 weken

7 - <8 jaar

24 weken

19 - <20 jaar

60 weken

6 - <9 maanden

6 weken

8 - <9 jaar

27 weken

20 - <21 jaar

62 weken

9 - <12 maanden

7 weken

9 - <10 jaar

30 weken

21 - <22 jaar

63 weken

12 - <15 maanden

8 weken

10 - <11 jaar

33 weken

22 - <23 jaar

64 weken

15 - <18 maanden

9 weken

11 - <12 jaar

36 weken

23 - <24 jaar

65 weken

18 - <21 maanden

10 weken

12 - <13 jaar

39 weken

24 - <25 jaar

66 weken

21 - <24 maanden

11 weken

13 - <14 jaar

42 weken

25 - <26 jaar

67 weken

2 - <3 jaar

12 weken

14 - <15 jaar

45 weken

26 - <27 jaar

68 weken

3 - <4 jaar

13 weken

15 - <16 jaar

48 weken

27 - <28 jaar

69 weken

4 - <5 jaar

15 weken

16 - <17 jaar

51 weken

28 - <29 jaar

70 weken

5 - <6 jaar

18 weken

17 - <18 jaar

54 weken

29 - <30 jaar

71 weken

Opmerking - Een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kan niet voorzien in opzeggingstermijnen die voor de werknemer gunstiger zijn dan de termijnen vermeld in de bovenstaande tabellen. Het is daarentegen wel mogelijk om zowel binnen de onderneming als individueel van deze opzeggingstermijnen af te wijken. Deze termijnen mogen uiteraard niet minder gunstig zijn dan de wettelijke termijnen.

Welke werknemers worden bedoeld? 

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) tewerkgesteld met een overeenkomst voor onbepaalde tijd, ongeacht de datum waarop de uitvoering van deze overeenkomst aanvangt (vóór of vanaf 1 januari 2014).

Er moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen de werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 en de werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór 1 januari 2014.

Werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 

Voor de werknemers (arbeiders en bedienden) van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 zullen de nieuwe opzeggingstermijnen van toepassing zijn naargelang hun anciënniteit (zie tabel).

Werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór 1 januari 2014  

De werknemers (arbeiders en bedienden) van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór 1 januari 2014 hebben recht op een opzegging waarvan de duur in drie stappen wordt berekend (kliksysteem):

 • Stap 1: bepalen van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 volgens de regels die gelden op 31 december 2013
  Opgelet! Bijzonderheden voor de 'hogere' bedienden (brutojaarloon hoger dan € 32.254): de opzeggings-termijn is vastgesteld op een maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden;
 • Stap 2: bepalen van de termijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 volgens de nieuwe regels (zie tabel);
 • Stap 3: beide termijnen optellen.

Voorbeelden:

1. Een arbeider en bediende zijn in dienst getreden op 01.03.2014 en worden ontslagen op 01.06.2016. Wat is hun opzeggingstermijn?

 • Aanwerving na 01.01.2014 => toepassing tabel
 • Anciënniteit van 2 jaar en 3 maanden => 12 weken (opzeggingstermijn identiek voor beide werknemers)

2. Een bediende (met een brutojaarloon < € 32.254) is in dienst getreden op 15.08.2009 en wordt ontslagen op 19.10.2016. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => 3 maanden/begonnen periode van 5 jaar anciënniteit => 3 maanden
 • Stap 2: anciënniteit van 2 jaar en 9 maanden voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2016 => tabel => 12 weken
 • Stap 3: totaal => 3 maanden en 12 weken

3. Een bediende (met een brutojaarloon > € 32.254) is in dienst getreden op 15.08.2009 en wordt ontslagen op 19.10.2016. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => 1 maand/begonnen jaar anciënniteit => 5 maanden
 • Stap 2: anciënniteit van 2 jaar en 9 maanden voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2016 => tabel => 12 weken
 • Stap 3: totaal => 5 maanden en 12 weken

4. Een arbeider (PC nr. 100 – toepassing van de opzeggingstermijnen van cao nr. 75 op 31.12.2013) is in dienst getreden op 15.08.2009 en wordt ontslagen op 19.10.2016. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => tussen 6 maanden en 5 jaar (cao nr. 75) => 35 dagen
 • Stap 2: anciënniteit van 2 jaar en 9 maanden voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2016 => tabel => 12 weken
 • Stap 3: totaal => 35 dagen en 12 weken

Wanneer gaan de nieuwe opzeggingstermijnen in? 

De opzeggingstermijn gaat in op de maandag volgend op de dag waarop de opzeggingsbrief als ontvangen wordt beschouwd en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.

De regels m.b.t. de betekening van de opzegging blijven ongewijzigd (aangetekende brief of gerechtsdeur-waardersexploot).

 

Opmerking – Er zijn afwijkende opzeggingstermijnen voorzien voor arbeiders die behoren tot bepaalde paritaire comités of die bepaalde activiteiten uitoefenen. Hierover later meer.

Bron: Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, DOC 53 3144/001, http://www.dekamer.be.

Geschreven door : Catherine Legardien - Legal Department – Partena HR