Horeca: Vermindering van de RSZ-bijdragen. De uitvoeringsmaatregelen in het Belgisch Staatsblad

In onze Infoflash van 10 december 2013 ll. informeerden we u over de toekenningsvoorwaarden van de vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid die vanaf 1 januari 2014 specifiek ingevoerd wordt voor de horecasector.

De wettekst (koninklijk besluit van 21 december 2013) die op 27 december ll. gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad brengt enkele verduidelijkingen en wijzigingen aan met betrekking tot hetgeen er tot hiertoe aangekondigd was.

1. Verduidelijkingen

De gepubliceerde tekst brengt 3 verduidelijkingen aan:

  • de vermindering van de bijdragen wordt onbeperkt in de tijd toegekend (en is bijgevolg niet beperkt tot een bepaald aantal kwartalen);
  • de berekening van het maximum aantal van 49 werknemers wordt op dezelfde manier gedaan als de berekening die de RSZ hanteert voor de bijdrage 'Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen';
  • het koninklijk besluit definieert wat er wordt verstaan onder 'vaste werknemer' en 'voltijdse arbeidsovereenkomst'.

2. Wijziging: 2 voorwaarden in plaats van 3 voor de overgangsregeling 

Eén van de voorwaarden om de vermindering van de RSZ-bijdragen te genieten is in het bezit zijn van een geregistreerd kassasysteem. Vermits de geregistreerde kassasystemen niet beschikbaar zijn vóór 1 januari 2014, heeft de minister van Financiën een  overgangsregeling ingevoerd waardoor de betrokken werkgevers de vermindering van RSZ-bijdragen vanaf 1 januari 2014 toch kunnen genieten alhoewel ze op die datum nog niet in het bezit zijn van een geregistreerd kassasysteem.

Aanvankelijk waren er 3 voorwaarden voorzien in de ontwerptekst (zie Infoflash van 10 december 2013).

De publicatie van het koninklijk besluit leert ons dat de 3e voorwaarde gewoon is afgeschaft: de werkgever moet zijn vaste werknemers niet langer dagelijks registeren via het alternatief systeem van de RSZ tussen 1 januari 2014 en het ogenblik waarop hij over een werkzaam kassasysteem beschikt.  Hij moet zijn vaste werknemers enkel dagelijks registeren vanaf het ogenblik dat hij in het bezit is van een werkzaam kassasysteem.

De overgangsregeling (van 1 januari 2014 tot uiterlijk 28 februari 2014) beperkt zich dus tot de naleving van twee voorwaarden: om vanaf 1 januari 2014 de vermindering van de RSZ-bijdragen te kunnen genieten, moet de werkgever:

  • zijn aanvraag voor een geregistreerd kassasysteem vóór 31 december 2013 aan de Fiscus overmaken (zie Infoflash van 10 december 2013 voor de procedure);
  • ervoor zorgen dat zijn kassa werkzaam is uiterlijk vóór 28 februari 2014.

Voor de rest is er niets gewijzigd in wat er in onze Infoflash van 10 december 2013 meegedeeld werd.

Bron: Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 27 december 2013.  

Geschreven door : Anne Ghysels - Legal Department – Partena HR