Horecasector: meer informatie over de aangekondigde wijzigingen voor de gelegenheidswerknemers en de nieuwe vermindering van de RSZ-bijdragen

Deze wijzigingen hebben betrekking op de gelegenheidswerknemers (vanaf 1 oktober 2013) en op de nieuwe vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid (vanaf 1 januari 2014).

De volgende toelichtingen zijn gebaseerd op de informatie die de RSZ reeds aan ons heeft meegedeeld. Tot op vandaag is er nog geen officiële tekst in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Gelegenheidswerknemers - wijzigingen op 1 oktober 2013

Aantal toegestane dagen onder het statuut van gelegenheidswerknemer

De werkgever van de Horecasector zal maximum 100 kalenderdagen per jaar gebruik kunnen maken van gelegenheidswerk. De werknemer zal maximum 50 kalenderdagen per jaar mogen werken onder dit statuut

Bijgevolg worden er twee contingenten ingevoerd. Deze worden aangevuld op basis van de Dimona-aangiften die door de werkgever gedaan worden. Deze contingenten moeten allebei nageleefd worden opdat de RSZ-bijdragen op basis van een forfait berekend kunnen worden (zie hieronder).

De contingenten volgen de onderstaande toepassingsregels:

 • Een dag = een dag, ongeacht het aantal gepresteerde uren.
 • Indien de gelegenheidswerknemer ononderbroken prestaties levert over 2 dagen, zal er maar 1 dag in rekening gebracht worden in het contingent.     

Voorbeeld: de gelegenheidswerknemer werkt van zaterdag 20 u tot zondag 2u 's ochtends.

 • Indien de gelegenheidswerknemer meerdere prestaties op dezelfde dag verricht, en dit zelfs bij verschillende werkgevers, zullen deze prestaties in het contingent maar meetellen voor één dag.
 • De eerste 50/eerste 100 dagen als gelegenheidwerknemer (volgens de datum van de Dimona-aangifte) zullen in rekening gebracht worden in het contingent werknemer/werkgever. 
 • Het contingent werkgever zal rekening houden met de prestaties die verricht worden door een gelegenheidswerknemer die aangeworven wordt door de werkgever zelf maar eveneens met de prestaties bij deze werkgever onder een overeenkomst voor uitzendarbeid.
 • Voor de gelegenheidsarbeider die eveneens student is, zijn er bijgevolg twee verschillende contingenten: het contingent dat het maximum aantal dagen onder het statuut van gelegenheidswerknemer bijhoudt en het contingent dat het aantal dagen onder het statuut van student bijhoudt. Deze werknemer zal ofwel het statuut van student ofwel dat van gelegenheidswerknemer hebben. Hij kan nooit beide tegelijk hebben: eenzelfde prestatie zal dus nooit meetellen in beide contingenten tegelijk. Het contingent student krijgt voorrang: de eerste 50 dagen die door deze werknemer gepresteerd worden (op basis van de Dimona-aangifte) moeten aangegeven worden onder het statuut van student. De volgende 50 dagen moeten worden aangegeven onder het statuut van gelegenheidswerknemer. Nadat deze twee contingenten opgebruikt zijn, moet deze werknemer aangegeven worden als student maar dan onder het normale statuut (d.w.z. dat er gewone RSZ-bijdragen betaald moeten worden op zijn loon en niet langer de solidariteitsbijdrage).
 • Indien één van beide contingenten overschreden wordt, zal de werkgever hiervan verwittigd worden tijdens de Dimona-aangifte van de gelegenheidswerknemer.
 • Alleen de werknemer kan zijn eigen contingent raadplegen op de website van de RSZ www.socialsecurity.be onder het tabblad Horeca@work.

Berekening van sociale bijdragen

Zoals momenteel het geval is, zullen de RSZ-bijdragen van de gelegenheidswerknemers berekend worden op basis van een forfait dat niet overeenstemt met het werkelijke loon dat aan de werknemer betaald wordt. De 9 bestaande forfaits zullen vervangen worden door 2 forfaits:

 • Ofwel een forfait per uur van € 7,50 met een maximum van € 45/dag (hetzij 6u.)
 • Ofwel een forfait per dag van € 45

Een begonnen uur wordt beschouwd als een volledig uur.

Voorbeeld:  bij een dimona per uur (cfr. infra) begint de prestatie om 18h en eindigt om 22h 30.  De bijdragen worden berekend op een forfait van € 37,50 (5 x 7,50) en niet van € 33,75 (4,5 x € 7,50).

Een correcte Dimona-aangifte onder het statuut van gelegenheidswerknemers is een vereiste voorwaarde voor het berekenen van de RSZ-bijdragen op basis van deze forfaits.

Dimona

De huidige full & light Dimona's zullen vanaf 1 oktober 2013 worden afgeschaft.

Vanaf 1 oktober 2013 zullen er twee soorten Dimona's bestaan voor gelegenheidswerknemers:

 • De Dimona per dag. Enkel het uur waarop de prestaties aanvangen, moet vermeld worden.
 • De Dimona per uur. In dit geval moet niet enkel het uur van de aanvang van de prestaties maar eveneens het uur van het einde van de prestaties op de Dimona ingevuld worden.

De keuze tussen deze twee Dimona's dient niet meer te gebeuren voor een volledig jaar, zoals het geval was voor de full & light Dimona's. Het zal voortaan mogelijk zijn om (per uur of per dag) van het ene type naar het andere type Dimona over te gaan.

Dimona wordt door de RSZ als laattijdig beschouwd van zodra ze wordt verstuurd één minuut na de aanvang van de prestatie.  Het is dus zeer belangrijk dimona te verrichten vooraleer de gelegenheidswerknemer het werk aanvat.

Sociale rechten

De gelegenheidswerknemer ontvangt een basisloon op basis van de barema's die voorzien zijn in het paritair comité 302. De RSZ-bijdragen zullen berekend worden op basis van één van de bovenstaande forfaits maar zijn sociale rechten (bijvoorbeeld: werkloosheid, ziekte, ...) zullen berekend worden op basis van het loon van een kelner zoals voorzien in de sectorale bepalingen die voor deze sector gelden.

Wijziging van het RSZ-kengetal

Vanaf 1 oktober 2013 zullen alle werkgevers die behoren tot de Horecasector bij de RSZ ingeschreven worden onder de kengetallen 017 en 3017 (voor de gelegenheidswerknemers). De werkgevers in kwestie zullen van ons bijkomende informatie krijgen.   

Opmerkingen:

 • Het begrip 'gelegenheidswerknemer' blijft ongewijzigd (= elke werknemer die in dienst wordt genomen voor een maximumduur van twee opeenvolgende dagen door een werkgever of door een uitzendkantoor voor een gebruiker van de Horecasector met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of met een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk).
 • De wijzigingen zullen niet gekoppeld worden aan de invoering van de kassa met black box (in tegenstelling tot onderstaande vermindering van RSZ-bijdragen).

Voltijdse werknemers - nieuwe vermindering van RSZ-bijdragen

De werkgever van de Horecasector zal toegang hebben tot een nieuwe vermindering van patronale socialezekerheidsbijdragen op voorwaarde dat hij hoogstens 49 werknemers tewerkstelt en dat hij de aanwezigheden van al zijn werknemers registreert via een kassa met black box.

Het registratiesysteem van aanwezigheden van alle werknemers door de werkgever van de Horecasector via een kassa met black box zal verplicht worden vanaf eind 2015. Tot dan is dit optioneel, maar het is wel een verplichte voorwaarde om toegang te krijgen tot de vermindering van de RSZ-bijdrage.

De nieuwe vermindering van RSZ-bijdragen zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2014.

De werkgever zal recht hebben op deze vermindering voor maximum 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze.

De vermindering van bijdragen zal € 500/kwartaal en per werknemer bedragen (zonder beperking in de tijd). De vermindering zal € 800 per kwartaal bedragen als de werknemer jonger dan 26 jaar is.

 

Geschreven door : Anne Ghysels - Legal Department – Partena HR