News 2 : wat vragen wij nog meer

De BRA neemt akte van de genomen maatregelen ter compensatie van de « black box » maar vraagt nog bijkomende gerichte maatregelen voor 1 januari 2016 om de economische leefbaarheid te garanderen.

1. Een radicale vermindering van de sociale bijdragen op het salaris van de werknemers door een invoering van een forfait voor de patronale RSZ

We zijn verheugd met de genomen maatregelen voor de overuren en de extra’s maar we wensen te benadrukken dat de 38 voltijdse uren niet worden vergeten !

Wij vragen dat de Patronale lasten forfaitair aan 45 euro per dag wordt vastegelegd, oftewel € 225 per week, voor alle werknemers, zowel voltijds als deeltijds.

2. Een verdubbeling van het aantal werknemers waarvoor men kan genieten van de RSZ korting (compensatie voor invoering « Black box »)

In acht genomen dat de middelgrote ondernemingen nadelig effect ondervinden van deze maatregel (beperkt tot 5 werknemers) vraagt de BRA aan de federale regering een hoger aantal werknemers die in aanmerking komen voor deze maatregel.

•                 500 euro per trimester per voltijdse werknemer

•                 800 euro per trimester per voltijdse werknemer jonger dan 26 jaar

Het getal van 5 werknemers momenteel, verhogen naar 10 werknemers.

Voor een onderneming met meer dan 10 werknemers voltijds in dienst komt dit neer op een verhoging van de korting van 10.000 euro naar 20.000 euro (of van 16.000 euro naar 32.000 euro)

3. Een verlaging van de BTW van 12 % naar 6 %

En dit niet alleen voor etenswaren maar ook voor de non-alcoholische dranken. (het is absurd dat een glas water aan 21 % wordt belast terwijl dit bij een kreeft slechts 12 % is!)

4. Het versterken van de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten voor ondernemingen én particulieren.

Op de dag van vandaag kunnen ondernemingen die BTW-plichtig zijn restaurantkosten fiscaal inbrengen voor 69 %. Wij vragen dat dit cijfer wordt opgetrokken naar 75 % (zoals voor de kosten eigen aan voertuigen)

Particulieren, van hun kant, kunnen momenteel geen kosten inbrengen. Wij vragen dat ook zij 20 % van hun restaurantuitgaven fiscaal kunnen aftrekken, met een plafond van 100 euro per maand of 1.200 euro per jaar.

Enkel deze maatregel zorgt er voor dat iedereen zijn BTW-ticket zal opvragen en dat de ondernemingen de « black box » ook effectief zullen moeten gebruiken . Zonder deze maatregel heeft de kassa een veel kleinere impact dan beoogd en blijft er een grote grijze zone voor malafide ondernemers.

5. Standaardiseren en menselijker maken van de sociale controles

Eenmaal alle kassa bewegingen in de « Black box » zijn geregistreerd is er geen enkele reden meer voor de openbare diensten, die de controles uitvoeren, om « brutale » invallen te doen tijdens de service van de ondernemingen.

Er zijn al te veel voorbeelden van choquerende controles waarbij de ondernemer al op voorhand beschuldigd wordt en de klant « gegijzeld » wordt !

De BRA vraagt een « gentlemen’s agreement » voor de controles (sociaal, fiscaal, RSZ,…) om op een respectabele manier te werk te gaan ten aanzien van de ondernemer en de klant. Geen controles meer tijdens de drukste uren van de service! Dit dient een engagement te zijn van alle betrokken partijen!

6. Het eenvoudiger maken van het systeem voor de traiteurs !

De traiteurs bieden, per definitie, hun diensten buitenhuis aan. Er dient absoluut rekening gehouden te worden met deze karakteristiek om de administratieve procedures te vereenvoudigen in relatie tot de « Black box »!

Conclusies

Sinds de komst van de BRA is er enkel vooruitgang geboekt in het « Black box » verhaal.

Het zijn stuk voor stuk stappen in de goede richting.

Er resten ons nog 8 maanden om verder te ijveren de broodnodige extra maatregelen te bekomen.

De komende 8 maanden zullen wij hard blijven werken en druk uitoefenen bij alle officiële instanties om verdere compenserende maatregelen te bekomen zodat onze sector eindelijk van start kan gaan in een duidelijk en leefbaar wettelijk kader.