Ondertussen in de Kamer van volksvertegenwoordigers...

Tijdens de commissie Financiën in het federaal Parlement werden 3 vragen over de kassa gesteld die een duidelijker beeld geven over de controles, de communicatie van bepaalde Horeca-federaties en de voorstellen gelanceerd door de BRA.

In antwoord op 3 vragen was de minister formeel:

“De acties uitgevoerd vanaf het 2e kwartaal van 2016 zullen ook in 2017 verdere doorgang vinden om te verifiëren of de sector de wettelijke bepalingen rond de kassa naleeft. Zoals bepaald in het charter tussen de regering en de sector, heeft de fiscale administratie voorrang gegeven aan zij die de drempel van € 25.000 overschrijden in 2015 en die nog geen actieve kassa in dienst hadden per 1 juli 2016. 3508 zaken zijn gecontroleerd geweest waarvan 70 % in inbreuk was. Dit bewijst duidelijk dat de werkmethode van de fiscale controlediensten werkt”

“De ondernemingen, die vallen onder de wetgeving die van kracht is vanaf 1 juli 2016, dienen niet enkel een kassa in hun bezit te hebben maar dienen ook systematisch een ticket voortvloeiend uit de kassa af te leveren. Bij controles hierop hebben de bevoegde diensten de ondernemingen die deze regels niet naleven beboet. Omdat ze geen GKS in het bezit hebben of omdat hun GKS niet is aangesloten en ze bijgevolg dus geen ticket voortvloeiend uit dit systeem afleveren”

“De meerderheid van de ondernemingen in fout hebben beroep aangetekend tegen hun boete door middel van een typebrief afgeleverd door bepaalde Horecafederaties. Deze typebrief verwijst naar de beroepen die lopen bij de Raad van State door de verscheidene Horecafederaties, dewelke geen enkel opschortend effect hebben. De bevoegde ambtenaren kunnen dus geen rekening houden met deze brieven en zullen dus een boete uitschrijven indien er misbruik wordt vastgesteld.”

Meneer Van Overtveldt eindigde zijn toespraak, tot onze vreugde, door te bevestigen: 

Er wordt naar de B.R.A. geluisterd!

“Wat betreft het voorstel van de Belgian Restaurants Association over de fiscale aftrekbaarheid heb ik mijn diensten opgedragen deze voorstellen te onderzoeken.”