Thematische ministerraad → Horeca toepassing + Comm. Tekst

Waarom zijn de werkgevers over het algemeen positief over de uitkomst van de thematische ministerraad maar vormen de regionale Horeca federaties een negatief front?

Eerst en vooral dienen we Horeca Vlaanderen gelijk te geven, er zijn geen specifieke compenserende maatregelen genomen, wat niet wil zeggen dat deze niet kunnen komen. Maar wat wel dient gezegd te worden is dat het akkoord voor de Horeca ondernemer toch enkele punten bevat die bijzondere aandacht vergen.

De Taxshift was reeds aangekondigd maar zal de komende jaren op volle kruissnelheid komen. Voor de lage lonen kan dit een absolute verlaging van de patronale lasten met zich meebrengen tot meer dan 20 %. De vennootschapsbelasting daalt van 25 naar 20 % en de crisisbijdrage verdwijnt op korte termijn. Voor 2018 verhoogt de gewone investeringsaftrek met 12 %. De winstdeelname voor de werknemers kan een motivatie zijn en dient als een bijkomende verloning te worden aanschouwd die summier belast wordt. Stagiairs zullen vanaf nu ook kunnen bijklussen op hun stageplaats als student. De forfaitaire beroepskosten worden geharmoniseerd en houden voor de zelfstandigen in dat deze progressief zullen stijgen. Gepensioneerden zullen vanaf nu ook als flexi-job kunnen worden aangeworven. De proefperiode zakt van 2 weken naar 1 week gewaarborgd loon. De 2e pensioenpijler voor de zelfstandigen wordt aangepakt en uitgebreid….

Dit zijn natuurlijk allemaal punten die enkel kunnen gebruikt worden indien er winst wordt gemaakt, en in uitzonderingsgevallen op personeelsgebied maar ze zorgen er ook voor dat een ondernemer die zijn zaak optimaliseert kan profiteren van deze punten. Het is een akkoord dat niet zomaar mag afgeschoten worden maar waar de positieve zaken toch moeten worden vernoemd. Het discriminatoire karakter van de blackbox blijft wel overeind maar beschouw dit als een witte kassa, als een mogelijkheid om te gaan optimaliseren en renderen. Want de tijden dat er zwart geld onder tafel wordt geschoven bij een overname zijn voorbij en de banken kijken enkel nog naar de officiële cijfers. Optimaliseer, gebruik al de wettelijke mogelijkheden om je zwaarste kost, personeel, terug te dringen zonder aan hun netto verloning te raken. Valoriseer je onderneming en zorg er voor dat je gewapend bent met de nodige kennis. Maak gebruik van experts die je bijstaan en je geld kunnen opbrengen.

En last but not least, het is onze plicht, als BRA, om er voor te zorgen dat jullie, de gedreven ondernemers, een werkbaar kader hebben. Wij blijven volop inzetten op een eenvoudigere en lagere personeelskostenstructuur.

De regering zegt jobs, jobs, jobs, ons mantra zal zijn “Winst, Winst, Winst”

Taxshift:

Deze maatregel was reeds in voege maar heeft volgende invloed op de Horeca sector:

Volgende tabel van de regering geeft voor enkele brutolonen de impact weer van de geplande bijdrageverlaging op de werkelijk verschuldigde werkgeversbijdrage. 
De cijfers in deze tabel houden rekening met de compensaties die noodzakelijk zijn: de hervorming van de structurele vermindering (verdwijnen forfaitaire korting en verdwijnen korting hoge lonen) en de afschaffing van de algemene vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing van 1% (zie fiscale maatregelen).

% patronale bijdragen op brutoloon 2015 2016 2017 2018 2019
1500 euro brutoloon 17,3% 13% 13% 12,6% 10,9%
2800 euro brutoloon 25,9% 24,8% 24,8% 24,3% 23,9%
3300 euro brutoloon 26,7% 25,6% 25,6% 25% 25%

Hervorming vennootschapsbelasting:

Verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 % op de eerste €100.000 en verlaging / afschaffing van de crisisbijdrage (3%) vanaf 2018 (2%) en vanaf 2020 (0%)

Tijdelijke verhoging investeringsaftrek (2018):

Verhoging van de gewone investeringsaftrek van 8% naar 20 % in 2018.

Winstdeelname werknemers:

Premie komt niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm en dus geen indexatie tot gevolg.

Tot 30 % van de loonmassa.

Bovenop normale loon.

Toegankelijk voor alle werknemers. (iedereen of individueel?)

Enkel een bevrijdende RSZ bijdrage van 13.07 % van de WN. (to be confirmed)

Forfaitaire beroepskosten:

Te berekenen na publicatie wat harmonisering en progressieve uitbreiding tot gevolg heeft.

Uitbreiding van de flexi-jobs:

Grotere pool van werknemers en gepensioneerden. Wel een groter aanbod door uitbreiding naar andere sectoren

Studentenarbeid tussen 16 en 18 jaar:

Zondagwerk toegestaan

Oplossing voor stagiairs

Vanaf 1 juli 2017!

Proefperiode:

Progressieve opbouw opzeggingstermijn → van 2 weken naar 1 week

Starterjobs:

Vermindering arbeidskost jonge werknemers (18 tem 21 jaar) → cijfers nog te verkrijgen, vanaf 1/1/2018

2e pijler zelfstandigen en aanvullend pensioen loontrekkenden

Zelfstandigen → fiscaal kader komt overeen met VAPZ

Loontrekkenden → inhouding op vraag van de werknemer

Oudere werknemers:

Aanvullende vergoeding voor werknemers die hun loopbaan met loonsvermindering aanpassen, deze is vrijgesteld van sociale bijdragen en wordt niet als loon beschouwd. Komt van sectoraal fonds of werkgever.